Majetkové pojištění :

       Licence pojišťovacího makléře č. 015889PM , která byla naší firmě udělena 14.6.2005, nám umožňuje - na základě plné moci, nebo v případě užší spolupráce pak mandátní smlouvy, provádět pro klienty audit stávajících pojistných smluv, kde posuzujeme, zda uzavřené pojistné smlouvy vyhovují potřebám klienta, zda jsou splněny všechny podmínky uvedené ve smluvních ujednáních, zda stanovené pojistné částky odpovídají skutečnosti a další okolnosti, které by mohly nepříznivě ovlivnit případnou náhradu vzniklé škody ze strany pojišťovny. Podle výsledků takto provedené analýzy doporučíme změny ve smlouvách či konkrétní technická opatření a tím minimalizujeme případné ztráty vyplývající ze škodných událostí.
       Sjednáváme a následně vyhodnocujeme výběrové řízení, ve kterém na základě zkušeností oslovíme více pojišťoven a během krátké doby jsme schopni pro našeho klienta vytvořit portfolio pojistných smluv, tak aby optimálně krylo možná rizika, a aby cena pojištění byla příznivá a odpovídala skutečným potřebám.

       Jedná se o služby v celém spektru této problematiky tj. životních i neživotních pojištění (pojištění majetku včetně vozového parku či pojištění elektroniky, přepravy, pojištění odpovědnosti profesní či zaměstnanců vůči zaměstnavateli nebo pojištění odpovědnosti statutárních a řídících orgánů a celou řadu dalších i speciálních pojištění, tak jak se velmi dynamicky vyvíjí složitý pojišťovací trh).

       V návaznosti na vstup ČR do EU jsme v současné době splnili všechny zákonné povinnosti podle zákona č. 38/2004 Sb. a jsme registrování v registru pojišťovacích zprostředkovatelů ČNB. Naše činnost je kryta pojištěním profesní odpovědnosti do výše 35 miliónů Kč pro jednu pojistnou událost.
        Spolupracujeme s většinou pojišťovacích společností působících v České republice a vždy podle profesního kodexu etiky důsledně respektujeme zájmy klienta. Naše služby plně odpovídají mezinárodním standardům.
       Nedílnou součástí těchto služeb jsou i likvidace pojistných událostí (i u smluv, které nesjednal Interlife), kde již dokumentace škody, první zápis a jednání s pojišťovnou jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení nároků klienta. V kategorii VIP poskytujeme klientům hotline pro likvidaci pojistných událostí.